Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Chỉ thế}} kết quả thông báo sau đây:

(nhưng {{Chỉ thế}} chính nó nên không thể được thay thế.)

Cách sử dụng sửa

{{Chỉ thế}}

{{Chỉ thế}} nên được đặt trên các trang con tài liệu bản mẫu không phải chính trang bản mẫu) của bất kỳ bản mẫu nào cần thay thế chứ không nhúng.

Các trang bao gồm {{Chỉ thế}} được thêm vào Thể loại:Bản mẫu thay thế Wikipedia.

Các thông số sửa

|auto=

If set as "yes", the notice is amended to state that the template to which it refers is subst:ed automatically unless the |demo=yes parameter is set. Default is "no". Setting this parameter to "yes" places the template in Thể loại:Bản mẫu Wikipedia sẽ được tự động thay thế. Xem User:AnomieBOT/docs/TemplateSubster để biết thêm thông tin.

|alt=

Use to set an alternate and transcludable name for the template.

Trang đổi hướng sửa

Bản mẫu liên quan sửa

Danh sách các bản mẫu giúp đỡ thế
  • {{require subst}}: Prints an error unless substituted.
    • {{subst only}}: For the doc of the above templates; prints a message asking for it be substituted.
    • {{nosubst}}: The reverse of {{subst only}}. For the doc of templates which should not be substituted; prints a message asking for it not to be substituted.
    • {{substitution}}: Allows free-fill description of whether the template should be substituted and under what conditions.
  • {{issubst}}: Returns "yes" if substituted.
  • {{ifsubst}}: Forks if substituted or not.