Bản mẫu:Chờ xóa/doc

Cách sử dụngSửa đổi

Khi gặp một trang mà bạn cho là cần xóa nhanh, bạn có thể đặt tiêu bản này vào trang đó để những người quản lý khi kiểm tra Thể loại:Chờ xóa có thể biết và xóa giúp bạn.

Viết mã sau vào bài, hãy luôn nhớ đưa ra lý do xóa:

{{chờ xóa|lý do yêu cầu xóa}}

Xem thêmSửa đổi