Bản mẫu:Chủ đề Âm nhạc

Template-info.svg Tài liệu sử dụng tiêu bản


Tiêu bản này giúp tạo một liên kết trong ở cuối bài viết tới Chủ đề Âm nhạc. Để sử dụng nó, hãy chèn đoạn mã:

{{Các chủ đề|Âm nhạc}}

vào cuối bài, trên phần xếp thể loại. Một bài viết có thể thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Như vậy hãy dùng mã:

{{Các chủ đề|Âm nhạc|Tên chủ đề thứ hai|Tên chủ đề thứ ba...}}.

Ví dụ: {{Các chủ đề|Âm nhạc|Paris|Hội họa}}

Lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều chủ đề bởi điều này sẽ tốn không gian của bài viết. Số chủ đề cho phép tối đa là 6.


Xem hướng dẫn cách tạo tiêu bản tương tự tại {{Liên kết chủ đề}}