Cách dùng

sửa

{{check talk}} kiểm tra xem trang có nằm trong không gian Thảo luận hay không. Bản mẫu này dùng để đưa vào các bản mẫu khác. Nếu một bản mẫu chứa {{check talk}} được thêm vào không gian tên chính, một thông báo sẽ hiển thị khuyến khích người dùng chỉ dùng bản mẫu này tại trang thảo luận:

Bản mẫu này bị đặt sai chỗ. Nó thuộc về trang thảo luận: Thảo luận Bản mẫu:Check talk/doc.

Nó cũng thêm trang vào Thể loại:Trang có bản mẫu đặt sai chỗ để dễ theo dõi và sửa chữa.