Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Sử dụng

{{Checkuser|Ví dụ}}

Kết quả

Ví dụ (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)

Xem thêm sửa