Public Domain Chisholm, Hugh biên tập (1911). Encyclopædia Britannica (ấn bản 11). Nhà in Đại học Cambridge. 

Tài liệu bản mẫu[tạo]