Mở trình đơn chính

Public Domain Chisholm, Hugh biên tập (1911). Encyclopædia Britannica (ấn bản 11). Nhà in Đại học Cambridge. 

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]