Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chuyển đổi hầu hết các màu sắc Web pháp lý đến một giá trị tương đối luminance W3C. Màu sắc có thể được xác định là một trong hai bằng tên màu HTML hoặc HSL hoặc RGB hoặc giá trị Hex.

Các ví dụ sửa

  • {{ColorToLum|Lime}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|hsl(120,100%,50%)}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|#00FF00}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|rgb(0,255,0)}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|rgb(0.0%,100.0%,0.0%)}} → 0.7152

Kiểm tra tính nhất quán sửa

Màu Tính tương đối Luminance
Từ tên Từ HSL Từ Hex Từ RGB Từ RGB%
Black 0 0 0 0 0
White 1 1 1 1 1
Red 0.2126 0.2126 0.2126 0.2126 0.2126
Lime 0.7152 0.7152 0.7152 0.7152 0.7152
Blue 0.0722 0.0722 0.0722 0.0722 0.0722
Yellow 0.9278 0.9278 0.9278 0.9278 0.9278
Cyan 0.7874 0.7874 0.7874 0.7874 0.7874
Magenta 0.2848 0.2848 0.2848 0.2848 0.2848
Silver 0.52711512570581 0.52720723642853 0.52711512570581 0.52711512570581 0.52720723642853
Gray 0.2158605001139 0.21589697895456 0.2158605001139 0.2158605001139 0.21589697895456
Maroon 0.045891942324215 0.045899697725739 0.045891942324215 0.045891942324215 0.045899697725739
Olive 0.20027537200568 0.20030921707404 0.20027537200568 0.20027537200568 0.20030921707404
Green 0.15438342968146 0.1544095193483 0.15438342968146 0.15438342968146 0.1544095193483
Purple 0.061477070432439 0.061487459606258 0.061477070432439 0.061477070432439 0.061487459606258
Teal 0.16996855778968 0.16999728122882 0.16996855778968 0.16996855778968 0.16999728122882
Navy 0.015585128108224 0.015587761880519 0.015585128108224 0.015585128108224 0.015587761880519