Bản mẫu:Columns

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Columns}} may be used to create up to ten columns across a page.

Cú phápSửa đổi

Values for col1 and col2, i.e. the contents of the first and second columns, are expected.

{{Columns
| màu nền =  <!-- Background (default is none) -->
| kiểu   =  <!-- Use to add extra overall CSS styling -->
| colwidth =   <!-- Width of each column (default 15.0em) -->
| gapbetween =  <!-- Gap (gutter) between each column (default 1.25em) -->
| col1width =  <!-- Use to set a custom width for col1 -->
| col1 =     <!-- (REQUIRED) First column's contents -->
| col2width =  <!-- Use to set a custom width for col2 (and so on) -->
| col2 =     <!-- (REQUIRED) Second column's contents -->
| col3width = 
| col3 = 
...
| col10width = 
| col10 = 
}}

The parameters  colstyle  and  col1style  to  col10style  may also be used to tailor all and/or individual columns' CSS styling.

Các ví dụSửa đổi

{{Columns
| col1 = This is a simple application of the columns template, demonstrating the default column widths
| col2 = and gaps between columns. See the next example for a more customized use of the template.
}}
Kết quả



{{Columns |màu nền=beige |colwidth=8.5em |gap<!--between-->=3.25em

| col1 =
* These
* columns
* are
* more
* complex

| col2 =
The<br />background<br />is<br />beige

| col3 =
; Each : column
; is  : 8.5 [[Em (typography)|''em'']]
; wide

| col4 =
{{{!}}
!colspan="2"{{!}} and
{{!-}}
{{!}} the {{!!}} gap
{{!-}}
{{!}}colspan="2"{{!}} between
{{!-}}
{{!}} each {{!!}} is
{{!-}}
!colspan="2" align="center"{{!}} 3.25 ''em''
{{!}}}
}}
Kết quả

Xem thêmSửa đổi

Gia đình bản mẫu tạo ra cộtSửa đổi

Gia đình Loại
Xử lý mã
 bảng wiki?dagger
Bản mẫu bắt đầu Phân chia cột Bản mẫu kết thúc
"Col" Bảng {{Col-begin}},
{{Col-begin-fixed}} hoặc
{{Col-begin-small}}
{{Col-break}} hoặc
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns" Bảng Không {{Columns}}
"Columns-list" Các cột CSS {{Columns-list}} (bao bọc)
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" Các cột CSS {{Div col}} {{Div col end}}

dagger Tức là, các cột có thể xử lý đánh dấu wiki {| | || |- |} được sử dụng để tạo bảng? Nếu không, các mẫu tạo ra các phần tử này (chẳng hạn như {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) và/hoặc thẻ HTML (<table>...</table>, <tr>...</tr>, v.v.) sẽ cần được sử dụng thay thế.