Bản mẫu:Ngữ cảnh

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Context)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng Sửa đổi

Đặt {{Ngữ cảnh|date=tháng 9 năm 2023}} vào đầu bài viết.

Ghi chú Sửa đổi

Đổi hướng Sửa đổi