Bản mẫu:Biên tập

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Copyedit)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

Không được thế: bản mẫu này.

Để dùng bản mẫu này, chỉ cần thêm thẻ vào đầu trang bài viết cần chỉnh sửa như sau: {{Biên tập|date=tháng 5 năm 2024}}.

Bản mẫu này có các tham số tùy chọn sau:

 • Bản mẫu này có thể được sử dụng trên các bài viêt hoặc phần của bài viết. Nếu bạn đang sử dụng bản mẫu cho toàn bộ bài viết, chỉ cần đặt bản mẫu ở trên cùng. Nếu bạn đang sử dụng bản mẫu cho một phần cụ thể, đặt {{Biên tập|Phần|tháng 5 năm 2024}}. Nó sẽ thay đổi văn bản bản mẫu thành, Phần này có thể cần phải được sửa lại về ngữ pháp thay vì, Bài viết này có thể cần phải được sửa lại về ngữ pháp.
 • Bạn thường nên thêm ngày vào mẫu này, nhưng bạn không cần phải. Nếu bạn thêm ngày, hãy nhập tham số date, với định dạng date=tháng x năm y
  • Ví dụ, {{Biên tập|date=tháng 5 năm 2024}}.
 • Bản mẫu này cũng có một tham số tùy chọn khác, for, có thể được sử dụng để giải thích những vấn đề cần được giải quyết, như for=chính tả không nhất quán. Nếu bạn không nhập bất nội dung gì vào tham số này, mặc định là ngữ pháp, văn phong, tính liên kết, giọng điệu hoặc chính tả.
  • Ví dụ: nếu bài viết chỉ cần chỉnh sửa chính tả, bạn sẽ đặt {{Biên tập|date=tháng 5 năm 2024|for=chính tả}} ở đầu bài viết.

Bài viết được gắn thẻ bản mẫu này sẽ được sắp xếp vào Thể loại:Bài viết Wikipedia cần chỉnh sửa chính tả.

Đổi hướng sửa

 1. {{Copy-edit}}
 2. {{Copyediting}}
 3. {{Copy-editing}}
 4. {{Cleanup-copyedit}}
 5. {{Grammar}}

Xem thêm sửa