1.293.741

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Bản mẫu {{Counter}} hiển thị số lượng bài viết chọn lọc, số lượng danh sách chọn lọc và số lượng bài viết tốt (và tổng số của họ) trên Wikipedia. Ngoài ra nó sẽ hiển thị các tỷ lệ trong tổng số bài viết trên Wiki đến những con số.

Bản mẫu có các tùy chọn sau đây:

{{Counter|FA}}—số lượng bài viết chọn lọc (hiện tại 453);

{{Counter|FL}}—số lượng danh sách chọn lọc (hiện tại 6);

{{Counter|GA}}—số lượng bài viết tốt (hiện tại −11);

{{Counter|SUM}}—tổng số của họ;

{{Counter|RFA or RFL or RGA or RSUM}}—các tỷ lệ tương ứng;

khi được sử dụng mà không có tham số, nó làm cho tổng số bài viết trong Wikipedia.

Xem thêm

sửa
{{Số bài viết tốt}}

{{Số bài viết chọn lọc}}

{{Số danh sách chọn lọc}}