Bản mẫu:Crimesyr

Tài liệu bản mẫu

Tạo một thể loại có dạng "Tội ác năm YYYY", với YYYY là năm có 4 chữ số.

v.d. Thể loại:Tội ác năm 2004

Sử dụng

{{Crimesyr}}

Không cần tham số

Xem thêm