Mở trình đơn chính
Hình này được giữ bản quyền, và chúng ta được phép sử dụng nó; giấy phép không cho người khác sử dụng. Hình này không được phát hành theo bản quyền GFDL.
Stop hand.svg Nếu hình này được truyền lên sau ngày 19 tháng 5, 2005, nó sẽ bị xóa mà không cần báo trước.[1]

Các hình truyền lên trước đó cũng sẽ có thể bị xóa.