Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tính toán thập niên cho năm Gregorian trong tham số.

Cú pháp Sửa đổi

{{DECADE|năm}}
  • Năm phải là thiên văn (năm=1 trong 1 SCN (Công Nguyên), năm=0 trong 1 TCN, năm=-1 trong 2 TCN).

Các ví dụ Sửa đổi

{{DECADE|1738}} trả về 1730
{{DECADE|1899}} trả về 1890
{{DECADE|1900}} trả về 1900
{{DECADE|1901}} trả về 1900
{{DECADE|1915}} trả về 1910
{{DECADE|1962}} trả về 1960
{{DECADE|1999}} trả về 1990
{{DECADE|2000}} trả về 2000
{{DECADE|2001}} trả về 2000
{{DECADE|2017}} trả về 2010
{{DECADE|2099}} trả về 2090
{{DECADE|2100}} trả về 2100
{{DECADE|2101}} trả về 2100

Xem thêm Sửa đổi

Bản mẫu:MILLENNIUM
Bản mẫu:CENTURY
Bản mẫu:YEARCC
Bản mẫu:YEARYY
Bản mẫu:MONTHDAYS
Bản mẫu:IsLeapYear
Bản mẫu:JULIANDAY
Bản mẫu:WEEKDAY