Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này giúp thay thế tiêu đề của một bài khi hiển thị. Ví dụ: bài Tàu con thoi Enterprise khi hiển thị có tiêu đề: Tàu con thoi Enterprise.

Bản mẫu dựa trên từ khóa (magic word) {{DISPLAYTITLE:}} của MediaWiki.

Cách sử dụng

{{DISPLAYTITLE:Tiêu đề muốn hiển thị}}

Tiêu đề muốn hiển thị có thể sử dụng mã wiki.

Thể loại theo dõi sửa

Xem thêm sửa