Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Làm tối một thành phần màu.
Bản mẫu này có thể được thay thế.

Đầu vào:

  • first parameters: a single RGB color component value to darken, numeric and in range 0..255
  • second parameter: amount by which to darken in % (0 = no change, 100 = black)

Đầu ra:

  • darkened component value as decimal

Ví dụ:

  • {{darken1|180| 0 }} cho 180
  • {{darken1|180| 20}} cho 144
  • {{darken1|180| 50}} cho 90
  • {{darken1|180| 80}} cho 36
  • {{darken1|180|100}} cho 0

Xem thêm

sửa