Bản mẫu:Sơ khai cơ sở dữ liệu

(đổi hướng từ Bản mẫu:Database-stub)