{{{{{1}}}|date=tháng 7 năm 2024}}

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Bản mẫu này tự động ghi ngày tháng hiện tại vào thẻ và thế vào trang với thẻ có ngày tháng hiện tại. Ví dụ:

{{subst:dated|Unreferenced}}

Thay vì:

{{Unreferenced|date=tháng 7 năm 2024}}