Bản mẫu:Db-a7

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một điều hướng trợ giúp liệt kê tất cả các bản mẫu được sử dụng để gắn thẻ bài viết cho xóa nhanh.

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Db-a7 |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Db-a7 |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Db-a7 |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Db-a7 |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • chung, bài viết, đổi hướng, tập tin, thể loại, thành viên, bản mẫu, cổng thông tin, khác

Xem thêmSửa đổi