Bản mẫu này dùng để gắn cho các trang thuộc tiêu chí xóa nhanh. Bản mẫu này dùng cho tiêu chí C1. Bản mẫu này đặt trang vào: Thể loại:Chờ xóa.

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu nên được đặt ở đầu trang cần xóa.

Tham sốSửa đổi

{{Db-c1}}

Bản mẫu này không cần tham số nào cả, chỉ cần sử dụng theo mã trên.