Bản mẫu:Db-emptyportal-notice

Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Một bản mẫu đã được đặt trên [[:{{{1}}}]] nhằm yêu cầu xóa nhanh trang này khỏi Wikipedia. Điều này đã được thực hiện theo theo tiêu chí CTT2 của tiêu chí xóa nhanh, bởi vì nó là một cổng thông tin dựa trên một chủ đề mà không có bài viết nào không ở trạng thái sơ khai và không có ít nhất ba bài viết không sơ khai nêu rõ chủ đề thích hợp để thảo luận theo chủ đề của cổng thông tin đó.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|truy cập trang này]] và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia.

Tài liệu bản mẫu[tạo]