Bản mẫu:Db doc

Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này được chèn vào những trang thỏa tiêu chuẩn xóa nhanh, đặc biệt [[Wikipedia:Quy định xóa trang#{{{1}}}|XN {{{1}}}]]. Mỗi tiêu chuẩn sẽ có một bản mẫu khác nhau – tham khảo bảng bên phải.

Các trang được chèn bản mẫu này sẽ nằm trong thể loại: Chờ xóa.


Sử dụng

Đặt bản mẫu này ở phần đầu của trang được đề nghị xóa.

Tham số

{{db-{{{1}}}Bản mẫu:Db doc/compulsory}}

This is the most basic form of the template.

{{db-{{{1}}}|bot=ExampleBotBản mẫu:Db doc/compulsory}}

Bot accounts will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

Thông báo đến tác giả

Nếu bạn cho rằng bài viết thỏa tiêu chuẩn xóa nhanh, vui lòng gởi lời nhắn đến người viết/tạo bài bằng đoạn mã sau:

{{thế:[[Bản mẫu:Bản mẫu:Db doc/warning templates|Bản mẫu:Db doc/warning templates]]|PageName|header=1}}

...on the User talk page of the main contributor(s) to the page, replacing PageName with the name of the page being marked for deletion. This will display the following user warning template:

Xem thêm