Bản mẫu:Fake template list

Bản mẫu tài liệu
Bản mẫu Tham dự
{{fake clarify}} Bản mẫu:Fake clarify
{{fake citation needed}} [Cần chú thích]
{{fake verification needed}} Bản mẫu:Fake verification needed
{{fake explain}} Bản mẫu:Fake explain
{{fake heading}}
Đề mục
{{fake notes and references}}
Ghi chú


Tham khảo
{{dummy reference}} [1]
{{dummy backlink}} Bản mẫu:Dummy backlink
{{dummy footnote}} Bản mẫu:Dummy footnote
{{fakelink}} Bản mẫu:Fakelink
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi