Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này có thể được sử dụng để định dạng kết quả cạnh tranh đôi hoặc ba trong bảng fb.

Thử nghiệm 1

Bản mẫu này là không cần thiết, nhưng chúng tôi vẫn có thể tạo ra một cái gì đó.

{{Fb multicomp
  |bc1 = red1 | result1 = Xuống hạng
 }}
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Đội 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xuống hạng

Thử nghiệm 2

Trường hợp điển hình

{{Fb multicomp
  |bc1 = red1 | result1 = Xuống hạng
  |bc2 = blue1 | result2 = Lên hạng
 }}
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Đội 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xuống hạng
Lên hạng

Thử nghiệm 3

Không điển hình

{{Fb multicomp
  |bc1 = red1 | result1 = Xuống hạng
  |bc2 = green1 | result2 = Lên hạng
  |bc3 = lightgrey | result3 = Giải tán
 }}
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Đội 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xuống hạng
Lên hạng
Giải tán