Bản mẫu:Sơ khai Florida

(đổi hướng từ Bản mẫu:Florida-stub)