Cách sử dụngSửa đổi

Với một chủ đềSửa đổi

Với một chủ đề trở lênSửa đổi

  • {{For2|chủ đề|văn bản tùy chỉnh|chủ đề 2|văn bản tùy chỉnh 2}}
  • {{For2|chủ đề|văn bản tùy chỉnh|chủ đề 2|văn bản tùy chỉnh 2|chủ đề 3|văn bản tùy chỉnh 3}}

Xem thêmSửa đổi