Câu thường hỏiSửa đổi

Tiêu bản này dùng để làm gì?Sửa đổi

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để bắt chước cấu trúc foreach hoặc for...in của nhiều ngôn ngữ lập trình thật.

Tôi sử dụng nó như thế nào?Sửa đổi

{{foreach
 |THAM-SỐ-HAY-BIẾN-SỐ 1
 |THAM-SỐ-HAY-BIẾN-SỐ 2
 |...
 |THAM-SỐ-HAY-BIẾN-SỐ 150
 |call=tiêu bản để kêu
 |with call parameter name=tên của tham số sẽ biến đổi
 |with extra call parameter 1=tham số name=hằng số
 |with extra call parameter 2=tham số name=hằng số
 |with extra call parameter 3=tham số name=hằng số
 |with extra call parameter 4=tham số name=hằng số
 |separator=những ký tự để tách ra các hạng mục
}}

Thí dụSửa đổi

Theo thí dụ đầu tiên dưới đây, tiêu bản này sẽ kêu tiêu bản {{show1}} 150 lần, mỗi lần tham số mặc định của nó sẽ biến đổi từ số 1 đến số 150. Tiêu bản show1 sẽ hiển thị các số và tiêu bản này sẽ tách ra các số dùng dấu phẩy.

Mã nguồn Kết quả
{{foreach
|1|2|3|4|5|6|7|8|9
|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29
|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39
|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49
|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59
|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69
|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79
|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89
|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99
|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109
|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119
|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129
|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139
|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149
|150
 |call=show1
 |separator=, 
}}
=
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 , =
 
{{foreach|0|1|2|3|4|5|6|7|call=Viết tắt tên ngày|separator=, }}
Lỗi, Lỗi, Lỗi, Lỗi, Lỗi, Lỗi, Lỗi, Lỗi

Ghi côngSửa đổi

Tổng quản lý Nguyễn Xuân Minh lấy mẹo hay này từ Template:Foreach ở Wikipedia tiếng Anh.

Xem thêmSửa đổi