Bản mẫu:GFDL-self-with-disclaimers


Bản mẫu này đã lỗi thời, xin đừng thêm nó vào bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào.
Những hình hiện đang dùng bản mẫu này nên được thay bằng một thẻ quyền hợp lý hơn, như đã ghi tại bản mẫu.


Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.