Bản mẫu:Giải thích thể loại

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Bản mẫu này dùng để giải thích ngắn gọn một thể loại nào đó.

Tham số sửa

Tham số duy nhất {{{1}}} có thể là bất kỳ dạng văn bản nào, kể cả các văn bản có liên kết.

Xem thêm sửa