Bản mẫu:Google Scholar id

{{{name}}} công bố được lập chỉ mục bởi Google Scholar

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chú ý sửa

Do việc điều hướng bằng "#Đổi" dẫn đến lỗi, không thể hiện đúng nội dung nên phải đặt hai tên khác nhau cho cùng một code. Cả hai bản mẫu "Google Scholar ID" và "Google Scholar id" là như nhau.