Mở trình đơn chính

{{Giấy phép vô lý |ngày = 16 |tháng = 12 |năm = 2019 |reason = }}