Bản mẫu:Hộp thông báo/testcases

Thay đổi theo tham số có chủ ýSửa đổi

small=y text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|small=y|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|small=y|text=text}}

small=true text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|small=true|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|small=true|text=text}}

small=1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|small=1|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|small=1|text=text}}

nocat=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=yes|text=text}}

nocat=y text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=y|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=y|text=text}}

nocat=1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=1|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=1|text=text}}

nocat=no text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=no|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=no|text=text}}

nocat=n text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=n|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=n|text=text}}

nocat=0 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=0|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=0|text=text}}

cat4=cat4 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|cat4=[[cat4]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|cat4=[[cat4]]|text=text}}

category4=category4 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|category4=[[category4]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|category4=[[category4]]|text=text}}

all4=all4 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|all4=[[all4]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|all4=[[all4]]|text=text}}

talk= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|talk=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|talk=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

talk= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|talk= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|talk= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

date= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|date=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|date=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

date= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|date= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|date= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo issue=issue text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|issue=issue|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|issue=issue|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo fix=fix text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|fix=fix|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|fix=fix|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo subst=subst text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo subst=subst issue=issue fix=fix text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|issue=issue|fix=fix|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|issue=issue|fix=fix|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo category1=category1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|category1=[[category1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category1=[[category1]]|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo category2=category2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|category2=[[category2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category2=[[category2]]|text=text}}

page=Template:Foo name=Foo category3=category3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|page=Template:Foo|name=Foo|category3=[[category3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category3=[[category3]]|text=text}}

Các trường hợp phải giống với đầu ra bản mẫu hiện cóSửa đổi

subst=SUBST text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|subst=SUBST|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|subst=SUBST|text=text}}

subst= SUBST text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|subst= SUBST |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|subst= SUBST |text=text}}

subst=subst text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|subst=subst|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|subst=subst|text=text}}

subst=foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|subst=foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|subst=foo|text=text}}

subst= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|subst= |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|subst= |text=text}}

subst= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|subst=|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|subst=|text=text}}

subst=SUBST name=Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|subst=SUBST|name=Foo|text=text}}

Bản mẫu {{Foo}} đã được thế sai quy cách.

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|subst=SUBST|name=Foo|text=text}}

Bản mẫu {{Foo}} đã được thế sai quy cách.

name=Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|name=Foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|name=Foo|text=text}}

name= Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|name= Foo |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|name= Foo |text=text}}

name= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|name= |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|name= |text=text}}

name= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|name=|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|name=|text=text}}

type=speedy text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=speedy|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=speedy|text=text}}

type=delete text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=delete|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=delete|text=text}}

type=content text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=content|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=content|text=text}}

type=style text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=style|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=style|text=text}}

type=move text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=move|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=move|text=text}}

type=protection text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=protection|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=protection|text=text}}

type=licence text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=licence|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=licence|text=text}}

type=featured text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=featured|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=featured|text=text}}

type=warning text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=warning|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=warning|text=text}}

type=editnotice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=editnotice|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=editnotice|text=text}}

type=system text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=system|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=system|text=text}}

type=notice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=notice|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=notice|text=text}}

type= speedy text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type= speedy |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type= speedy |text=text}}

small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|small=yes|text=text}}

small= yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|small= yes |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|small= yes |text=text}}

small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|small=left|text=text}}

small=foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|small=foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|small=foo|text=text}}

type=speedy small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=speedy|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=speedy|small=yes|text=text}}

type=delete small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=delete|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=delete|small=yes|text=text}}

type=content small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=content|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=content|small=yes|text=text}}

type=style small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=style|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=style|small=yes|text=text}}

type=move small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=move|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=move|small=yes|text=text}}

type=protection small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=protection|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=protection|small=yes|text=text}}

type=licence small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=licence|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=licence|small=yes|text=text}}

type=featured small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=featured|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=featured|small=yes|text=text}}

type=warning small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=warning|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=warning|small=yes|text=text}}

type=editnotice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=editnotice|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=editnotice|small=yes|text=text}}

type=system small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=system|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=system|small=yes|text=text}}

type=notice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=notice|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=notice|small=yes|text=text}}

type=speedy small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=speedy|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=speedy|small=left|text=text}}

type=delete small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=delete|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=delete|small=left|text=text}}

type=content small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=content|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=content|small=left|text=text}}

type=style small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=style|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=style|small=left|text=text}}

type=move small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=move|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=move|small=left|text=text}}

type=protection small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=protection|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=protection|small=left|text=text}}

type=licence small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=licence|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=licence|small=left|text=text}}

type=featured small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=featured|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=featured|small=left|text=text}}

type=warning small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=warning|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=warning|small=left|text=text}}

type=editnotice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=editnotice|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=editnotice|small=left|text=text}}

type=system small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=system|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=system|small=left|text=text}}

type=notice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|type=notice|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|type=notice|small=left|text=text}}

image=none type=notice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=none|type=notice|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=none|type=notice|small=yes|text=text}}

image=none type=notice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=none|type=notice|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=none|type=notice|small=left|text=text}}

image=none type=notice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=none|type=notice|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=none|type=notice|text=text}}

image=blank type=notice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=blank|type=notice|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=blank|type=notice|small=yes|text=text}}

image=blank type=notice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=blank|type=notice|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=blank|type=notice|small=left|text=text}}

image=blank type=notice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=blank|type=notice|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=blank|type=notice|text=text}}

image=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

imageright=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

image=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

imageright=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

image=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

imageright=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

class=Hộp thông báo-style text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|class=Hộp thông báo-style|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|class=Hộp thông báo-style|text=text}}

style=font-size:120%; text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|style=font-size:120%;|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|style=font-size:120%;|text=text}}

textstyle=font-size:80%; text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|textstyle=font-size:80%;|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|textstyle=font-size:80%;|text=text}}

smalltext=smalltextSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smalltext=smalltext}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smalltext=smalltext}}

smalltext=smalltext small=yesSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smalltext=smalltext|small=yes}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smalltext=smalltext|small=yes}}

smalltext=smalltext small=leftSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smalltext=smalltext|small=left}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smalltext=smalltext|small=left}}

smalltext=smalltext text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smalltext=smalltext|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smalltext=smalltext|text=text}}

smalltext=smalltext text=text small=yesSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smalltext=smalltext|text=text|small=yes}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smalltext=smalltext|text=text|small=yes}}

smalltext=smalltext text=text small=leftSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|smalltext=smalltext|text=text|small=left}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|smalltext=smalltext|text=text|small=left}}

talk=talk text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|talk=talk|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|talk=talk|text=text}}

talk=talk small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|talk=talk|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|talk=talk|small=yes|text=text}}

talk=talk small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|talk=talk|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|talk=talk|small=left|text=text}}

sect=sect text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|text=text}}

sect=sect small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|small=yes|text=text}}

sect=sect small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|small=left|text=text}}

issue=issue text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|issue=issue|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|issue=issue|text=text}}

issue=issue small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|issue=issue|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|issue=issue|small=yes|text=text}}

issue=issue small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|issue=issue|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|issue=issue|small=left|text=text}}

text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|text=text}}

text=text small=yesSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|text=text|small=yes}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|text=text|small=yes}}

text=text small=leftSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|text=text|small=left}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|text=text|small=left}}

fix=fix text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|fix=fix|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|fix=fix|text=text}}

fix=fix small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|fix=fix|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|fix=fix|small=yes|text=text}}

fix=fix small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|fix=fix|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|fix=fix|small=left|text=text}}

date=date text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|date=date|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|date=date|text=text}}

date=date small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|date=date|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|date=date|small=yes|text=text}}

date=date small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|date=date|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|date=date|small=left|text=text}}

info=info text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|info=info|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|info=info|text=text}}

info=info small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|info=info|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|info=info|small=yes|text=text}}

info=info small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|info=info|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|info=info|small=left|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=left text=text smalltext=smalltextSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text|smalltext=smalltext}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text|smalltext=smalltext}}

sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=yes text=text smalltext=smalltextSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text|smalltext=smalltext}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text|smalltext=smalltext}}

nocat=true text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=true|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=true|text=text}}

nocat=false text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|nocat=false|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|nocat=false|text=text}}

cat=cat text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|cat=[[cat]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|cat=[[cat]]|text=text}}

cat1=cat1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|cat1=[[cat1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|cat1=[[cat1]]|text=text}}

cat2=cat2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|cat2=[[cat2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|cat2=[[cat2]]|text=text}}

cat3=cat3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|cat3=[[cat3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|cat3=[[cat3]]|text=text}}

category=category text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|category=[[category]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|category=[[category]]|text=text}}

category1=category1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|category1=[[category1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|category1=[[category1]]|text=text}}

category2=category2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|category2=[[category2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|category2=[[category2]]|text=text}}

category3=category3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|category3=[[category3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|category3=[[category3]]|text=text}}

all=all text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|all=[[all]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|all=[[all]]|text=text}}

all1=all1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|all1=[[all1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|all1=[[all1]]|text=text}}

all2=all2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|all2=[[all2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|all2=[[all2]]|text=text}}

all3=all3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|all3=[[all3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|all3=[[all3]]|text=text}}

below=below text=textSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|below=below|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|below=below|text=text}}

Multiple issuesSửa đổi

Hiện tại
Sẽ thay đổi thành

Talk page section linkSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|talk=foo|issue=issue|fix=fix}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|talk=foo|issue=issue|fix=fix}}

Full talk page linkSửa đổi

Hiện tại

{{Hộp thông báo|talk=Talk:Foo|issue=issue|fix=fix}}

Sẽ thay đổi thành

{{Hộp thông báo/sandbox|talk=Talk:Foo|issue=issue|fix=fix}}

Loại khácSửa đổi

Hiện tại
Sẽ thay đổi thành