Bản mẫu:Hộp thông báo hình/testcases

Thay đổi theo tham số có chủ ýSửa đổi

small=y text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|small=y|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|small=y|text=text}}


small=true text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|small=true|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|small=true|text=text}}


small=1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|small=1|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|small=1|text=text}}


nocat=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=yes|text=text}}


nocat=y text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=y|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=y|text=text}}


nocat=1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=1|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=1|text=text}}


nocat=no text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=no|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=no|text=text}}


nocat=n text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=n|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=n|text=text}}


nocat=0 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=0|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=0|text=text}}


cat4=cat4 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|cat4=[[cat4]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|cat4=[[cat4]]|text=text}}


category4=category4 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|category4=[[category4]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|category4=[[category4]]|text=text}}


all4=all4 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|all4=[[all4]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|all4=[[all4]]|text=text}}


talk= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|talk=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|talk=|name=foo|page=template:foo|text=text}}


talk= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|talk= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|talk= |name=foo|page=template:foo|text=text}}


name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}


date= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|date=|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|date=|name=foo|page=template:foo|text=text}}


date= name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|date= |name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|date= |name=foo|page=template:foo|text=text}}


name=foo page=template:foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|name=foo|page=template:foo|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo issue=issue text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|issue=issue|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|issue=issue|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo fix=fix text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|fix=fix|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|fix=fix|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo subst=subst text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo subst=subst issue=issue fix=fix text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|issue=issue|fix=fix|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|subst=subst|issue=issue|fix=fix|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo category1=category1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|category1=[[category1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category1=[[category1]]|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo category2=category2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|category2=[[category2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category2=[[category2]]|text=text}}


page=Template:Foo name=Foo category3=category3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|page=Template:Foo|name=Foo|category3=[[category3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|page=Template:Foo|name=Foo|category3=[[category3]]|text=text}}


Các trường hợp phải giống với đầu ra bản mẫu hiện cóSửa đổi

subst=SUBST text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|subst=SUBST|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|subst=SUBST|text=text}}


subst= SUBST text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|subst= SUBST |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|subst= SUBST |text=text}}


subst=subst text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|subst=subst|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|subst=subst|text=text}}


subst=foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|subst=foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|subst=foo|text=text}}


subst= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|subst= |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|subst= |text=text}}


subst= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|subst=|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|subst=|text=text}}


subst=SUBST name=Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|subst=SUBST|name=Foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|subst=SUBST|name=Foo|text=text}}


name=Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|name=Foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|name=Foo|text=text}}


name= Foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|name= Foo |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|name= Foo |text=text}}


name= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|name= |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|name= |text=text}}


name= text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|name=|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|name=|text=text}}


type=speedy text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=speedy|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=speedy|text=text}}


type=delete text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=delete|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=delete|text=text}}


type=content text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=content|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=content|text=text}}


type=style text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=style|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=style|text=text}}


type=move text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=move|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=move|text=text}}


type=protection text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=protection|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=protection|text=text}}


type=licence text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=licence|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=licence" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=licence|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=licence" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=featured text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=featured|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=featured|text=text}}


type=warning text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=warning|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=warning" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=warning|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=warning" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=editnotice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=editnotice|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=editnotice" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=editnotice|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=editnotice" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=system text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=system|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=system" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=system|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=system" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=notice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=notice|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=notice|text=text}}


type= speedy text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type= speedy |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type= speedy |text=text}}


small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|small=yes|text=text}}


small= yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|small= yes |text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|small= yes |text=text}}


small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|small=left|text=text}}


small=foo text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|small=foo|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|small=foo|text=text}}


type=speedy small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=speedy|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=speedy|small=yes|text=text}}


type=delete small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=delete|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=delete|small=yes|text=text}}


type=content small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=content|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=content|small=yes|text=text}}


type=style small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=style|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=style|small=yes|text=text}}


type=move small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=move|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=move|small=yes|text=text}}


type=protection small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=protection|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=protection|small=yes|text=text}}


type=licence small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=licence|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=licence" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=licence|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=licence" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=featured small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=featured|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=featured|small=yes|text=text}}


type=warning small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=warning|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=warning" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=warning|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=warning" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=editnotice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=editnotice|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=editnotice" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=editnotice|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=editnotice" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=system small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=system|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=system" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=system|small=yes|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=system" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=notice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=notice|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=notice|small=yes|text=text}}


type=speedy small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=speedy|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=speedy|small=left|text=text}}


type=delete small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=delete|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=delete|small=left|text=text}}


type=content small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=content|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=content|small=left|text=text}}


type=style small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=style|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=style|small=left|text=text}}


type=move small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=move|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=move|small=left|text=text}}


type=protection small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=protection|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=protection|small=left|text=text}}


type=licence small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=licence|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=licence" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=licence|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=licence" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=featured small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=featured|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=featured|small=left|text=text}}


type=warning small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=warning|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=warning" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=warning|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=warning" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=editnotice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=editnotice|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=editnotice" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=editnotice|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=editnotice" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=system small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=system|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=system" sai quy cách và cần được sửa chữa.
Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=system|small=left|text=text}}

Hộp thông báo này đang sử dụng một tham số "loại=system" sai quy cách và cần được sửa chữa.


type=notice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|type=notice|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|type=notice|small=left|text=text}}


image=none type=notice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=none|type=notice|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=none|type=notice|small=yes|text=text}}


image=none type=notice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=none|type=notice|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=none|type=notice|small=left|text=text}}


image=none type=notice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=none|type=notice|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=none|type=notice|text=text}}


image=blank type=notice small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=blank|type=notice|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=blank|type=notice|small=yes|text=text}}


image=blank type=notice small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=blank|type=notice|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=blank|type=notice|small=left|text=text}}


image=blank type=notice text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=blank|type=notice|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=blank|type=notice|text=text}}


image=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}


smallimage=File:Example.png 25x25px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}


smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}


imageright=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}


smallimageright=File:Example.png 25x25px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|text=text}}


smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|text=text}}


image=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}


smallimage=File:Example.png 25x25px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}


smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}


imageright=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}


smallimageright=File:Example.png 25x25px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=yes|text=text}}


smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=yes|text=text}}


image=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}


smallimage=File:Example.png 25x25px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}


smallimage=File:Example.png 25x25px image=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimage=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|image=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}


imageright=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}


smallimageright=File:Example.png 25x25px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|small=left|text=text}}


smallimageright=File:Example.png 25x25px imageright=File:Example.png 35x35px small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smallimageright=[[File:Bad Title Example.png|25x25px]]|imageright=[[File:Bad Title Example.png|35x35px]]|small=left|text=text}}


class=ambox-style text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|class=ambox-style|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|class=ambox-style|text=text}}


style=font-size:120%; text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|style=font-size:120%;|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|style=font-size:120%;|text=text}}


textstyle=font-size:80%; text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|textstyle=font-size:80%;|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|textstyle=font-size:80%;|text=text}}


smalltext=smalltextSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smalltext=smalltext}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smalltext=smalltext}}


smalltext=smalltext small=yesSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smalltext=smalltext|small=yes}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smalltext=smalltext|small=yes}}


smalltext=smalltext small=leftSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smalltext=smalltext|small=left}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smalltext=smalltext|small=left}}


smalltext=smalltext text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smalltext=smalltext|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smalltext=smalltext|text=text}}


smalltext=smalltext text=text small=yesSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smalltext=smalltext|text=text|small=yes}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smalltext=smalltext|text=text|small=yes}}


smalltext=smalltext text=text small=leftSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|smalltext=smalltext|text=text|small=left}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|smalltext=smalltext|text=text|small=left}}


talk=talk text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|talk=talk|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|talk=talk|text=text}}


talk=talk small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|talk=talk|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|talk=talk|small=yes|text=text}}


talk=talk small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|talk=talk|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|talk=talk|small=left|text=text}}


sect=sect text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|text=text}}


sect=sect small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|small=yes|text=text}}


sect=sect small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|small=left|text=text}}


issue=issue text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|issue=issue|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|issue=issue|text=text}}


issue=issue small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|issue=issue|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|issue=issue|small=yes|text=text}}


issue=issue small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|issue=issue|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|issue=issue|small=left|text=text}}


text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|text=text}}


text=text small=yesSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|text=text|small=yes}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|text=text|small=yes}}


text=text small=leftSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|text=text|small=left}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|text=text|small=left}}


fix=fix text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|fix=fix|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|fix=fix|text=text}}


fix=fix small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|fix=fix|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|fix=fix|small=yes|text=text}}


fix=fix small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|fix=fix|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|fix=fix|small=left|text=text}}


date=date text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|date=date|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|date=date|text=text}}


date=date small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|date=date|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|date=date|small=yes|text=text}}


date=date small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|date=date|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|date=date|small=left|text=text}}


info=info text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|info=info|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|info=info|text=text}}


info=info small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|info=info|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|info=info|small=yes|text=text}}


info=info small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|info=info|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|info=info|small=left|text=text}}


sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|text=text}}


sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=yes text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text}}


sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=left text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text}}


sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=left text=text smalltext=smalltextSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text|smalltext=smalltext}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=left|text=text|smalltext=smalltext}}


sect=sect issue=issue text=text fix=fix date=date info=info small=yes text=text smalltext=smalltextSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text|smalltext=smalltext}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|sect=sect|issue=issue|fix=fix|date=date|info=info|small=yes|text=text|smalltext=smalltext}}


nocat=true text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=true|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=true|text=text}}


nocat=false text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|nocat=false|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|nocat=false|text=text}}


cat=cat text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|cat=[[cat]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|cat=[[cat]]|text=text}}


cat1=cat1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|cat1=[[cat1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|cat1=[[cat1]]|text=text}}


cat2=cat2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|cat2=[[cat2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|cat2=[[cat2]]|text=text}}


cat3=cat3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|cat3=[[cat3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|cat3=[[cat3]]|text=text}}


category=category text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|category=[[category]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|category=[[category]]|text=text}}


category1=category1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|category1=[[category1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|category1=[[category1]]|text=text}}


category2=category2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|category2=[[category2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|category2=[[category2]]|text=text}}


category3=category3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|category3=[[category3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|category3=[[category3]]|text=text}}


all=all text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|all=[[all]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|all=[[all]]|text=text}}


all1=all1 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|all1=[[all1]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|all1=[[all1]]|text=text}}


all2=all2 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|all2=[[all2]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|all2=[[all2]]|text=text}}


all3=all3 text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|all3=[[all3]]|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|all3=[[all3]]|text=text}}


below=below text=textSửa đổi

Hiện tại

{{imbox|below=below|text=text}}

Sẽ thay đổi thành

{{imbox/sandbox|below=below|text=text}}