Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Chuyển đổi giá trị hex 2 ký tự thành giá trị độ chói tương đối để sử dụng trong {{RGBColorToLum}}.