Sử dụng  sửa

Bản mẫu này làm nổi bật văn bản với các góc hơi tròn và hiệu ứng bóng tinh tế.

{{highlight round|văn bản nào đó}}                        →      Văn bản nào đó     (mặc định là màu vàng)
{{highlight round|Văn bản nào đó|bc=#ffa07a}}      →      Văn bản nào đó
{{highlight round|Văn bản nào đó|bc=lightgreen}}      →      Văn bản nào đó

Xem thêm sửa