{{hình vi phạm bản quyền|url={{{url}}}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

hvpbq = Hình vi phạm bản quyền.

Nếu bạn gặp một hình chắc chắn vi phạm bản quyền (nếu là hình tự chụp, ít nhất phải có {{thế:self}}), bạn có thể treo tiêu bản này để thông báo:

{{subst:hvpbq|url=}}

Tham số "url" để ghi rõ liên kết nơi bạn tìm thấy đã có sử dụng hình từ trước, đưa hình vào thể loại [[Thể loại:Hình có vấn đề <năm>-<tháng>-<ngày>]].

Xem thêm sửa