Mở trình đơn chính

[[Tập tin:IFIS {{{1}}}.svg|Flag identification symbol]]

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [tạo]