Dùng bản mẫu này để thêm một ít padding trước một superscript để nó không dính vào ký tự đằng trước, đặc biệt là với chữ in nghiêng:

{{isup|text to superscript}} để padding mặc định;
{{isup|N đơn vị|text to superscript}} để N đơn vị padding, trong đó N đơn vị là một số theo sau bởi một đơn vị hiển thị (như em, px, pt, v.v.). Ví dụ, {{isup|1px|blah}}.
So sánh {{i sup}} và <sup>
[[SS Kroonland|SS ''Kroonland'']]{{i sup|2}} cho ra: SS Kroonland2
[[SS Kroonland|SS ''Kroonland'']]<sup>2</sup> cho ra: SS Kroonland2

Xem thêm

sửa