Bản mẫu:Đang tạo bài

(đổi hướng từ Bản mẫu:In creation)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

Cú pháp cơ bản cho bản mẫu này là:

{{Đang tạo bài|time=~~~~~}}

sẽ tạo ra: