Bản mẫu:Infobox Language/Indic

Ký tự Ấn Độ
Trang này chứa các chữ cái Ấn Độ. Khi không có hỗ trợ hiển thị Unicode bạn có thể nhìn thấy các nguyên âm ở vị trí bất thường và không có các liên từ. Chi tiết...