Bản mẫu:Infobox Nerve

{{{Name}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Obturator nerve
Right hip-joint. (Obturator at upper right.)
Nerves of the right lower extremity. Front view.
Latinh nervus obturatorius
Gray subject #212 953
Phân bố medial compartment of thigh
Từ Lumbar plexus
Đến posterior branch of obturator nerve, anterior branch of obturator nerve
Dorlands/Elsevier Obturator nerve

Xem thêmSửa đổi