Bản mẫu:Infobox laboratory

{{{name}}}
Thành lập {{{established}}}
Vị trí {{{city}}}