Bản mẫu:Thông báo miễn cấm IP

(đổi hướng từ Bản mẫu:Ipexemptgranted)

Thông báo miễn cấm IP

Tôi đã phong cho bạn cờ miễn cấm IP, để cho bạn sửa đổi sau khi đăng nhập, mặc dù địa chỉ IP của bạn đã bị cấm.

Xin hãy đọc kỹ trang Wikipedia:Miễn cấm IP, nhất là đoạn nói về các điều khoản miễn cấm IP. Điều khoản quan trọng nhất là bạn không được phép sử dụng quyền này để sửa đổi Wikipedia qua proxy vô danh hoặc sửa đổi một cách phá hoại. Nếu làm vậy hay có người nghi ngờ lạm dụng, bảo quản viên sẽ rút quyền này ngay.

Đôi khi chúng tôi sẽ kiểm tra rằng bạn sử dụng tài khoản một cách hợp lệ và tuân theo quy định, và bảo quản viên sẽ rút cờ miễn cấm khi mà không cần nữa (thí dụ khi vụ cấm ảnh hưởng đến bạn hết hạn).

Tôi hy vọng rằng thay đổi này sẽ giúp bạn sửa đổi dễ dàng hơn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{thế:Thông báo miễn cấm IP}}

Used to notify the target account of the assigning of IP block exemption.

Miêu tảSửa đổi

Đây là bản mẫu để nhúng (với từ khóa subst:) vào trang thảo luận của những người được miễn cấm IP.

Xem thêmSửa đổi