Mở trình đơn chính

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template is used for user talk pages about living persons which are semi-protected or fully protected temporarily due to the blocked user abusing access to their talk page. Before you protect a user talk page, consider whether amending their block to prohibit editing the page would be more effective - this might not be possible for long blocks where you don't want to prevent access for the full period.

When used for semi-protection this template categorizes articles into Category:Wikipedia semi-protected user and user talk pages. When used for full protection this template categorizes articles into Category:Wikipedia protected user and user talk pages. For pages which are protected for sock puppetry, {{pp-sock}} should be used.

This template will not be visible on pages that are not protected. Adding this template to an article does not protect it. Protection can only be applied by administrators, and can be requested at Wikipedia:Requests for page protection.

Cách sử dụng

Chú ý (UTC) sẽ được thêm tự động.

Tiêu bản này không dùng một cách vô tội vạ. Chỉ dùng nó tại những trang BỊ KHÓA HOÀN TOÀN. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Trang thành viên và thảo luận thành viên bị khóaThể loại:Trang hết hạn khóa.

Xem thêm

Mô đun:Protection banner Hoàn toàn Nửa Di chuyển
Tranh chấp {{Khóa-tranh chấp}} Không có Không có
Phá hoại {{Khóa-phá hoại}} {{Khóa-di chuyển-phá hoại}}
Bản mẫu và hình ảnh có nguy cơ cao {{Khóa-bản mẫu}} Không có
Trang thảo luận của thành viên bị cấm {{Khóa-thảo luận thành viên}} Không có
Tài khoản rối {{Khóa-rối}} Không có
WP:TSNDS {{Khóa-tsnds}} Không có
Vô hạn Không có {{Khóa-nửa-vô hạn}} {{Khóa-di chuyển-vô hạn}}
Chung chung (mục đích khác) {{Khóa}} {{Khóa-di chuyển}}
Văn phòng đang xem xét {{Khóa-văn phòng}} Không có Không có
Thông tin trang thảo luận {{Thảo luận trang khóa}} {{Thảo luận trang khóa nửa}} Không có
Hình từ Commons trong Trang Chính {{Khóa-Commons}} Không có
Bản mẫu khóa lỗi thời (giữ lại vì lý do tham khảo và lịch sử)
{{pp-meta}}{{Khóa-khởi tạo}}{{Khóa-nửa-spambot}}