Bản mẫu:Khóa đổi hướng mềm

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được nhúng trong các bản mẫu đổi hướng mềm và sẽ tự động kiểm tra mức độ khóa của trang đổi hướng mềm, sau đó tự động đặt biểu tượng ổ khóa và thể loại tương ứng.