Bản mẫu:Không nổi bật

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Nếu không dùng tham số ({{không nổi bật}}), tiêu bản này sẽ hiện nội dung tổng quát với một danh sách các hướng dẫn về độ nổi tiếng. Nếu có tham số thì thông điệp tại tiêu bản sẽ ngắn và cụ thể hơn. Các lựa chọn cụ thể gồm:

 • học giả
 • tiểu sử
 • sách
 • công ty
 • tổ chức
 • sự kiện
 • phim
 • hư cấu
 • âm nhạc
 • số
 • sản phẩm
 • từ ngữ mới
 • web

Ví dụ dùng tham số: {{không nổi bật|công ty}}

Chú ý: nếu dùng tham số mà thấy tiêu bản hiện liên kết đỏ thì nghĩa là chưa có trang hướng dẫn cụ thể tương ứng, khi đó nên thay bằng tham số khác hoặc không dùng tham số.

Cách gắn ngày: {{subst:dated|Không nổi bật}}

Xem thêmSửa đổi