Thể loại:PAGENAME (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Lcs là biến thể nhỏ của Lc với kết quả đầu ra vừa phải trên trình duyệt không hỗ trợ ·.

Bản mẫu:Lcs cho phép một tham số, tên của một thể loại hiện có. Nó có thể được sử dụng trên thảo luận và trang thành viên liên quan đến một trang thảo luận hiện có của thể loại, nhưng trang thảo luận thể loại liên kết có thể vẫn chưa tồn tại.

Cách sử dụngSửa đổi

{{Lcs}} cần một tham số, tên của một thể loại hiện có.

{{lcs|thể loại}} hiển thị các liên kết cho thể loại được chỉ định;
{{lcs}} hiển thị các liên kết cho thể loại wrt {{PAGENAME}}

Ví dụSửa đổi

Kết quả
{{lcs|Thể loại:Tiêu bản liên kết trong}} Thể loại:Tiêu bản liên kết trong (sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{lcs|Tiêu bản liên kết trong}} Thể loại:Tiêu bản liên kết trong (sửa thảo luận liên kết lịch sử)
{{lcs}} Thể loại:Lcs (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

Sau đó hiển thị các liên kết không có thật, miễn là không có thể loại Lcs tồn tại.

{{lcs|Interwiki utility templates}}

kết quả:

Thể loại:Interwiki utility templates (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

So sánhSửa đổi

Danh sách sau đây có lẽ là không đầy đủ và cố ý bỏ qua chuyển hướng.

Nguồn Kết quả
Bản mẫu:Cl(sửa thảo luận liên kết lịch sử) {{cl|Tiêu bản liên kết trong}} Thể loại:Tiêu bản liên kết trong
Bản mẫu:Ccl(sửa thảo luận liên kết lịch sử) {{ccl|Tiêu bản liên kết trong}} Thể loại:Tiêu bản liên kết trong
Bản mẫu:Lc(sửa thảo luận liên kết lịch sử) {{lc|Tiêu bản liên kết trong}} Thể loại:Tiêu bản liên kết trong (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)
Bản mẫu:Lcs(sửa thảo luận liên kết lịch sử) {{lcs|Tiêu bản liên kết trong}} Thể loại:Tiêu bản liên kết trong (sửa thảo luận liên kết lịch sử)

Xem thêmSửa đổi