Bản mẫu:Liên kết hỏng

[liên kết hỏng]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để đánh dấu các liên kết hỏng, trong một đoạn văn hoặc trong một chú thích. Đánh dấu các liên kết chết là tín hiệu cho người sửa đổi biết liên kết này cần được thay thế bằng liên kết lưu trữ.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Bài có liên kết hỏng.

Cách sử dụng

Dạng phổ biến (với thời gian hiện tại)

{{Liên kết hỏng|date=tháng 7 năm 2024}}

Ví dụ

  • <ref>{{Liên kết hỏng |url=http://www.example.org |title=Web page title |website=Example.com |access-date=22 September 2012}} {{Liên kết hỏng |date=September 2012}}</ref>
    [1]
  • <ref>{{cite news |title=Sorrell accuses Murdoch of panic buying |author=Plunkett, John |url=http://media.guardian.co.uk/site/story/0,14173,1601858,00.html |newspaper=[[The Guardian]] |date=27 October 2005 |access-date=22 September 2012}} {{Liên kết hỏng}}</ref>
    [2]
  1. ^ [liên kết hỏng] [liên kết hỏng]
  2. ^ Plunkett, John (27 tháng 10 năm 2005). “Sorrell accuses Murdoch of panic buying”. The Guardian. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2012. [liên kết hỏng]

Xem thêm