Cách sử dụng

sửa

{{Mở rộng danh sách}}

Đặt thẻ bản mẫu này trong một bài viết, ngay trước bất kỳ danh sách nào cần mở rộng. Wikipedia không phải một mớ danh sách; danh sách phải có tiêu chí độ nổi bật rõ ràng và bách khoa.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Danh sách không đầy đủ.