Bản mẫu:THÁNG

(Đổi hướng từ Bản mẫu:MONTH)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này trả về số tháng ở dạng số nguyên theo định dạng ISO (từ 01 đến 12) của số tháng bình thường được cung cấp trong thông số. Một cách khác, có thể cung cấp tháng ở dạng tiếng Việt (dạng tháng "số").

Cú pháp:
{{THÁNG|tháng}}
  • Giá trị tháng được diễn dịch ở dạng chia lấy dư cho 12 (các số 0 khác sẽ bị bỏ qua, số âm được chấp nhận, tất cả số sẽ làm tròn xuống).
Ví dụ cho các số tháng chuẩn:
{{THÁNG|1}} cho ra 1
{{THÁNG|2}} cho ra 2
{{THÁNG|3}} cho ra 3
{{THÁNG|4}} cho ra 4
{{THÁNG|5}} cho ra 5
{{THÁNG|6}} cho ra 6
{{THÁNG|7}} cho ra 7
{{THÁNG|8}} cho ra 8
{{THÁNG|9}} cho ra 9
{{THÁNG|10}} cho ra 10
{{THÁNG|11}} cho ra 11
{{THÁNG|12}} cho ra 12
Ví dụ cho số tháng có số 0 đi đầu:
{{THÁNG|01}} cho ra 1
{{THÁNG|02}} cho ra 2
{{THÁNG|03}} cho ra 3
{{THÁNG|04}} cho ra 4
{{THÁNG|05}} cho ra 5
{{THÁNG|06}} cho ra 6
{{THÁNG|07}} cho ra 7
{{THÁNG|08}} cho ra 8
{{THÁNG|09}} cho ra 9
Ví dụ cho số tháng quá thấp hoặc quá cao, từ giá trị tính toán được:
{{THÁNG|-1200}} cho ra 12
{{THÁNG|-1201}} cho ra 11
{{THÁNG|-1212}} cho ra 12
{{THÁNG|-12}} cho ra 12
{{THÁNG|-11}} cho ra 1
{{THÁNG|-10}} cho ra 2
{{THÁNG|-9}} cho ra 3
{{THÁNG|-8}} cho ra 4
{{THÁNG|-7}} cho ra 5
{{THÁNG|-6}} cho ra 6
{{THÁNG|-5}} cho ra 7
{{THÁNG|-4}} cho ra 8
{{THÁNG|-3}} cho ra 9
{{THÁNG|-2}} cho ra 10
{{THÁNG|-1}} cho ra 11
{{THÁNG|-0.9999}} cho ra 11
{{THÁNG|-0.5}} cho ra 11
{{THÁNG|-0.0001}} cho ra 11
{{THÁNG|0}} cho ra 12
{{THÁNG|0.0001}} cho ra 12
{{THÁNG|0.5}} cho ra 12
{{THÁNG|0.9999}} cho ra 12
{{THÁNG|12.0001}} cho ra 12
{{THÁNG|12.5}} cho ra 12
{{THÁNG|12.9999}} cho ra 12
{{THÁNG|13}} cho ra 1
{{THÁNG|14}} cho ra 2
{{THÁNG|24}} cho ra 12
{{THÁNG|1200}} cho ra 12
{{THÁNG|1201}} cho ra 1
{{THÁNG|1212}} cho ra 12
Ví dụ cho tên tháng sai:
{{THÁNG|xxx}} cho ra Lỗi biểu thức: Từ “xxx” không rõ ràng

Xem thêm

sửa
Bản mẫu:MONTHNAME
Bản mẫu:MONTHABBREV
Bản mẫu:MONTHNUMBER
{{Date}}
{{Day}}